Klachtenprocedure

Wkkgz
Met ingang van 1 januari 2017 dienen vrijgevestigde zorgaanbieders te voldoen aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is voor alle werkers in de gezondheidszorg van kracht. Iedere zorgverlener is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk, ongeacht het aantal uren dat hij of zij werkt en ongeacht of hij/zij wel of niet is aangesloten bij een beroepsvereniging. Het doel van de Wkkgz is relatieherstel tussen zorgverlener en cliënt door een goede klachtenbehandeling, waarvan de zorgverlener kan leren en haar/zijn kwaliteit kan verhogen. Alle zorgverleners dienen te beschikken over een drietal zaken:

  • een klachtenregeling
  • een klachtenfunctionaris, en
  • aansluiting bij een geschillencommissie, die erkend is door de minister van VWS

Zorgverleners die werkzaam zijn bij een instelling kunnen gebruik maken van de voorzieningen die de instelling heeft geregeld, conform de wettelijke eisen. Vrijgegevestigde zorgaanbieders dienen dit echter zelf te regelen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wellicht ten overvloede: iedere vrijgevestigde zorgverlener moet ook beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die  de aansprakelijkheid op grond van de Wkkgz dekt.

Collectieve aansluiting bij geschilleninstantie
Op advies van het bestuur, hebben veel VCW-leden vorig jaar gekozen voor een collectieve aansluiting bij het NIBIG. Voor meer informatie zie nibig.nl